کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناس دیجیتال مارکتینگ کیست؟ مهارت های لازم برای متخصص بازاریابی دیجیتال در سال ۲۰۲۳

کارشناس دیجیتال مارکتینگ یکی اززیر شاخه های دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی دیجیتال می باشد. در این مقاله با مهارت ها و توانایی های این افراد آشنا می شوید.