تقویم محتوا

تقویم محتوا چیست؟ چگونه محتوای خود را برنامه ریزی کنید؟

اگر با دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی دیجیتال آشنایی دارید، باید بدانید یکی از مهم ترین روش ها برای داشتن یک محتوای عالی، ایجاد تقویم محتوا و عمل کردن به آن است.